การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

34 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2565

24 พฤศจิกายน 2565 16:04
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมมีมติรับทราบ/ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง
    1.1 การจัดนิทรรศการและเสวนา “ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย”
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2565 โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น แจ้งว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ท่านได้กล่าวว่า มีความยินดีที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย 2 เหตุผล คือ เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระพันปีหลวง ด้านศิลปาชีพและได้มาชมผลงานของเหล่าครูช่าง และนิทรรศการเป็นการ "หยิบยกหัวใจสิงห์ของชาวบ้านขึ้นมาให้คนไทยและคนต่างประเทศดู เพื่อให้เห็นความสำคัญของฝีมือชาวบ้าน" ส่วน นางสิริกร มณีรินทร์ กล่าวรายงานว่า ภารกิจของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น  เป็นงานที่เดินตามรอยพระบาทโดยแท้ จึงเห็นควรจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเน้นการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ประเภทเครื่องจักสาน งานผ้าทอ งานแกะสลักไม้และว่าว ซึ่งดำเนินงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัย 7 แห่งและวิทยาลัยชุมชน 11 แห่ง โดยมีเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย ก้าวต่อไป” มีผู้ร่วมเสวนาที่ได้รับการยอมรับในแวดวงงานช่างศิลป์ท้องถิ่นระดับประเทศ อันได้แก่ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดีคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้านักวิจัยโครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย ดร.กรกต อารมณ์ดี ศิลปินศิลปาธร นักธุรกิจผู้สร้างแบรนด์ Korakot International จากภูมิปัญญาจักสานคนเดียวในประเทศไทย ดร.วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ป.เอก Textile จาก Royal College of Arts ด้วยทุนอานันทมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการวัฒนธรรม ทอผ้าลาวครั่ง นางยามีละห์ ดอเล๊าะ ประธานกลุ่มจักสานกระจูด สตรีบ้านโคกพะยอม จังหวัดนราธิวาส ได้รับคัดเลือกเป็นครูศิลปาชีพด้านกระจูด 1 ใน 9 คนของนราธิวาส นายอรรถวิทย์ โสตะวงษ์ นักเรียนชั้น ม.6 ประธานกลุ่มจักสานเยาวชน จ.ยโสธร เจ้าของเพจ “จักสานไม้ไผ่ แบรนด์อรรถวิทย์” มีสมาชิกกว่า 100 คน จาก 5 โรงเรียน และดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ผู้ดำเนินรายการเสวนา
การจัดงานฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าชมผลงานเฉลี่ยประมาณวันละ 600-700 คน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติประมาณถึง 200 คน มีผู้สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จักสานทันที เช่น งานจักสานตกแต่งรูปปลาแค้ จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร เก้าอี้จักสานกระจูด เช่น โต๊ะสตูล จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เสื่อและตุ่มใบใหญ่จากวิทยาลัยชุมชนตราด และย่ามทอมือจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ช่างจักสานตราดได้ออเดอร์ทำโคมไฟรูปมะม่วง ช่างนราธิวาสทำเก้าอี้ ทำให้เห็นว่า งานช่างศิลป์ท้องถิ่นสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ที่จะเป็นโจทย์ของวิทยาลัยชุมชนในเรื่องการจัดหารายได้ต่อไป
    1.2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชน ของ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบัน ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตราด สระแก้ว น่าน และนราธิวาส แล้วมีข้อสังเกตที่เห็นพ้องกันว่า วิทยาลัยชุมชนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีมเวิร์ค มีการทำงานกับชุมชนเป็นเนื้อเดียวกัน และไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องของคุณภาพ และจำนวนการผลิต เช่น
          (1) กรณีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาลัยชุมชนตราด ควรปรับปรุงเรื่อง Hygiene
          (2) กรณีสถาบันเกษตรอินทรีย์ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วนั้น มีความก้าวหน้าน่าพอใจ โดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้วขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานนี้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เกษตรและสมุนไพร” ซึ่งมีการจัดระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจน โดยความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน เกษตรจังหวัดและเครือข่ายจริงจัง มีการดำเนินงานด้วยทิศทางชัดเจนของการเกษตรปลอดภัย โดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้วประกาศความพร้อมตามที่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันแนะนำให้ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ Low Carbon ตามนโยบายเศรษกิจ BCG จัดทำคาร์บอนฟุตพรินท์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 10 (ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ) และแนะนำให้จัดผังภูมิทัศน์ให้มีการแบ่งโซนอย่างมืออาชีพ และปลูกสมุนไพรยืนต้น ทั้งนี้ ให้เชื่อมโยงกัยเครือข่ายในและนอกจังหวัด
        (3) กรณีการพัฒนากำลังคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา ได้เสริมในเรื่องการไปร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้พบการดำเนินงานที่น่าประทับใจ เช่น การสอนคนให้เป็นยูทูปเปอร์ ความสำเร็จของนักศึกษาทุน กสศ. สาขาการบัญชี ที่สามารถประยุกต์นำความรู้สาขาวิชาที่เรียนไปทำงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เป็นการพัฒนากำลังคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี
        (4) จากข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ได้ให้ข้อคิดเห็นตอนท้ายการอภิปรายว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ระบบการจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ ในการจัดทำงบประมาณปี 2567 ให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนฯ ระยะ 5 ปี ซึ่งกรรมการในที่ประชุมทุกท่านก็เห็นด้วย
2. รับทราบกำหนดการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ขอให้ปรับกิจกรรมลงพื้นที่วิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ในครั้งนี้ด้วย
3. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยในประเด็นเกี่ยวกับ (1) การจัดทำกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) การเตรียมการด้านบุคลากร (3) การจัดฝึกอบรมร่วมมือกับสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น หลักสูตรการปั้นเครื่องปั้นดินเผา (เครื่องสังคโลกแบบสุโขทัย) จำนวน 260 ชั่วโมง (4) การเตรียมการด้านสถานที่ (5) การเตรียมการเรื่องพัฒนาหลักสูตร (6) ศูนย์เรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย (7) การจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยพัฒนา ( แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 วงเงิน 1,200,000 บาท โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยที่จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบที่เป็นการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอขอปรับปรุงกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฯ ต่อไป
4. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเสนอแนะให้สถาบันฯ ดำเนินการ (1) คัดเลือกสื่อมาใส่ใน LMS และให้ควบคุมคุณภาพ และให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน (2) ควรมีการรวบรวมสื่อจากหน่วยงานอื่นมาใช้ประโยชน์ (3) เร่งรัดการใช้งานระบบ paperless และการใช้ e-signature ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
5. รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้สถาบันฯ นำข้อแนะนำของคณะกรรมการประเมินทุกข้อดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
6. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก
7. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธาน นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งฯ และนายจักรกฤตณ์ บุญญกฤติ และนายสมชาย เดือนเพ็ญ เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้แทนสภาวิทยาลัย
8. รับทราบรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 27,105,812.66 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) จำแนกเป็น
    8.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้ ที่สำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเสนอ วงเงิน 25,085,233.80 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)
    8.2 วงเงินสำรองกรณีเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายรับงบประมาณปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จำนวน 2,020,578.86 บาท (สองล้านสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
9. มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินรายได้จากงานวิจัย ตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2565 ให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายแทนสภาสถาบันภายในกรอบวงเงินที่สภาสถาบันได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไว้แล้ว
10. เห็นสมควรให้วิทยาลัยชุมชนสตูลดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูลแทนองค์ประกอบกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อสำรองที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563
11. เห็นชอบผลการเลือกให้ นางไพรลิน นุ้ยปรี ทำหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
12. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
13. เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
14. เห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง