สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

33 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 พฤศจิกายน 2565 15:56
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบให้นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วชช.นราธิวาส นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ ผอ.กองแผนงานและงบประมาณ และผู้แทนวชช.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 4 แห่ง คือ วชช.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหธรรม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.ศอ.บต.) เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ ได้ชี้แจงจุดเน้น และกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแบ่งเป้าหมายครัวเรือนยากจน ตามฐานข้อมูลTPMAP จำนวน 1,065 ครัวเรือน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ของหน่วยงาน 27 หน่วย
 
นอกจากนี้หน่วยงานเจ้าภาพร่วมได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 แห่ง คือ วชช.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มุ่งมั่นดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในระยะที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน