วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้เข้าร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

56 Views |

วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้เข้าร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570

23 พฤศจิกายน 2565 15:59
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ภายในงานเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ด้าน ววน. ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ รวมไปถึง หน่วยงาน อว.ส่วนหน้าของแต่ละจังหวัด
ในการประชุมครั้งนี้ กระทรวง อว. ได้จับมือ และทำข้อตกลงร่วมกัน ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ลงไปพัฒนาจังหวัดทั่วประเทศ ชูการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และชุมชน โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาจังหวัดด้วยการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม "ระหว่าง กระทรวง อว. กับ หระทรวงหมหาดไทย (มท.) เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนำงานด้าน อววน. สู่การแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด มุ่งเน้นนำนโยบาย BCG เพิ่มขีดความ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และเศษษฐกิจในพื้นที่ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการ ทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กระทรวง อว. และ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา และด้าย ววน. โดยในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้เข้าร่วมในการ บันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ด้วย โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ ZOOM ไปทั่วประเทศ ซึ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้มอบหมายให้ นางอมราพร พรพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นตัวแทนเข้าเร่วมประชุมทางไกลร่วมกันกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง ด้วย