วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Reskill) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

89 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Reskill)

29 กันยายน 2565 16:09
   ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นายวุฒิ ชะนา นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย ครูผู้ช่วย นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ นักวิชาการพัสดุ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก นักวิชาการวัดและประเมินผล และนายอัศนัย หนองแพ พนักงานขับรถ ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Reskill) ให้กับแรงงานและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในหัวข้อ “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ณ เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จังหวัดตราด โดยมี นายบุญช่วย ผลโสติ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor เป็นวิทยากร และมีนางสาวอังคณา หอยสังข์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ เป็นกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรูปแบบการอบรมฯ เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการบริการฯ