​การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

52 Views |

​การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

22 กันยายน 2565 11:04
ที่ประชุมมีมติรับทราบ/ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
(1) มอบอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาปรับปรุงกฎหมายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
(2) มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีต่อที่ประชุมทุก 3 เดือน
(3) รับทราบการผลการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนสู่กลุ่มอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายสำคัญ ๆ ให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร BCG-model (รถพลังงานไฟฟ้า) Digital Community College การจัดหารายได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี มอบ ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการร่วมงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
(4) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในแบบสุ่มตรวจ นอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้แล้วด้วย
(5) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป
(6) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป
(7) เห็นชอบผลการสรรหาฯ และเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชูชาติ แก้วนอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
(8) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 และเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป
(9) เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 1 หมวดวิชา 2 หลักสูตร ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน และให้วิทยาลัยชุมชนนำไปใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
(10) อนุมัติการให้อนุปริญญาและเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 62 คน
(11) เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนยะลา
(12) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี