นักศึกษาการท่องเที่ยว กสศ.รุ่น 3 เรียนรู้ กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

92 Views |

นักศึกษาการท่องเที่ยว กสศ.รุ่น 3 เรียนรู้ กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

17 สิงหาคม 2565 16:01
   15 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และรับฟังการบรรยายพิเศษ รายวิชา วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา จังหวัดสตูล ผลที่ได้รับ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 ได้รับการเรียนรู้ ดังนี้
1. การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิด และกระบวนการทำงานเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ จากการศึกษาดูงาน กับเป้าหมายของการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ คุณรณพร เฮ่งฉ้วน และคุณศอวกรณ์ บูสามารถ ในการให้ความรู้ในครั้งนี้