วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

94 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

15 สิงหาคม 2565 15:21
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน (การทำฝายชะลอน้ำ) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านต้นตาล ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ป่าชุมชน คือ ที่ดินป่าไม้ ที่ชุมชนได้ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและแผนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจสอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วย การจัดการ หรือดำเนินการดังกล่าว ก็เพื่อการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตอาสาเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีอัตลักษณ์ที่ว่า "นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนนราธิวาสต้องมีจิตอาสา นำความรู้ไปพัฒนาชุมชนรักษาทรัพยากรชุมชน อนุรักษ์พร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง" มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปลูกป่า การทำฝายชะลอและสร้างจิตสำนึกเรียนรู้ป่าชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ป่าชุมชนกลายเป็นที่อยู่คู่กับชุมชนไปอีกนาน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้เป็นแรงผลักดันให้ชุมขนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชุมชนอีกด้วย