​การร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ Facebook 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

28 Views |

​การร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ Facebook

24 พฤศจิกายน 2564 17:18
   ในวันที่ 24 พ.ย.64 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรโครงการ We Think Digital และเข้าร่วมงาน Inspiring Thailand Summit 2021 ซึ่งในงานนี้จะมีการประกาศความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน มูลนิธีคีนันแห่งเอเชีย และFacebook อย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินความร่วมมือในการสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในชุมชนในด้านทรัพยากรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร และอาจารย์ เพื่อพัฒนา ยกระดับ
   การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เสริมพลัง สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง เผยแพร่และสื่อสารสู่สังคมอีกด้วย ในโอกาสนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่สถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งและประชาชนในแต่ละท้องที่ต่อไป