การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

62 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564 17:59
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) รับทราบผลการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อนงานในปี พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
(2) รับทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
(4) เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร (ทั้งคณะ) และหนองบัวลำภู (ตำแหน่งที่ว่าง) และรายชื่อสำรองตามที่เสนอ
(5) เห็นชอบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง ได้แก่   
วิทยาลัยชุมชน ประธานสภาวิทยาลัย รองประธานสภาวิทยาลัย
สงขลา นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
ยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา นายสกุล เล็งลัคน์กุล
พิจิตร นายไพศาล นุ่มนาค นายสุธนต์ เทียนเฮง
แพร่ นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล นายเสรี ทรงศักดิ์
(6) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมี นายเอกศักดิ์ คงตระกูลเป็นประธานกรรมการสรรหา และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อบังคับ และเสนอนายกสภาสถาบันมีคำสั่งแต่งตั้งฯ ต่อไป
(7) เห็นชอบให้ นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
(8) เห็นชอบให้ นายไพฑูรย์ ฟักเขียว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
(9) รับรองผลการประเมินการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ต่อไป
(10) เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาสถาบัน และที่ปรึกษาสภาวิทยาลัย พ.ศ….
(11) เห็นชอบผลการคัดเลือก รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำรงตำแหน่งประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน
(12) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยพังงา  หนองบัวลำภู และมุกดาหาร