ติดต่อผู้บริหาร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อผู้บริหาร

นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091 E-mail : [email protected]
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091
E-mail : [email protected]
รศ.สิตา ทิศาดลดิลก
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091
E-mail : [email protected]
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091
E-mail : [email protected]
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
E-mail : [email protected]
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
E-mail : [email protected]
นายทศปริชัย เลาห์ทวี
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
E-mail : [email protected]
นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ
E-mail : [email protected]

วิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 053 614 376
E-mail : [email protected]
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
โทรศัพท์ : 053 614 376
E-mail : [email protected]
นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
โทรศัพท์ : 055 897 060 - 1
E-mail : [email protected]
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 044 615 128
E-mail : [email protected]
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 042 612 596
E-mail : [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 042 941 101
E-mail : [email protected]
นายชำนาญ ค้ำชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โทรศัพท์ : 037 425 487 - 9
E-mail : [email protected]
นายไพฑูรย์ ฟักเขียว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โทรศัพท์ : 056 539 204
E-mail : [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
โทรศัพท์ : 077 821 068
E-mail : [email protected]
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2
E-mail : [email protected]
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
โทรศัพท์ : 073 216 646
E-mail : [email protected]
นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โทรศัพท์ : 073 460 205
E-mail : [email protected]
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โทรศัพท์ : 074 711 958
E-mail : [email protected]
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034 450 001 - 2
E-mail : [email protected]
นายวสันต์ สุวรรณ์เนตรวัสดิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โทรศัพท์ : 045 586 295
E-mail : [email protected]
นายธวัชชัย จิตวารินทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
โทรศัพท์ : 074 711 958
E-mail : [email protected]
นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
โทรศัพท์ : 039 532 315 - 6
E-mail : [email protected]
นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
โทรศัพท์ : 054 532 191
E-mail : [email protected]
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โทรศัพท์ : 074 376 667
E-mail : [email protected]
นายชาตรี เจริญศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
โทรศัพท์ : 054 710 329
E-mail : [email protected]
-
-
โทรศัพท์ : 085 868 3459
E-mail : [email protected]