สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1,851 Views |
นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายบูรณ์ อินธิรัตน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเรืองศรี ยืนยง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายพรรณณา ราชิวงศ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัญญา ทวีโคตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายศศิพงษา จันทรสาขา
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน