สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

2,151 Views |
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมั่น สามสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
-
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายพลากร แก้วขวัญข้า
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางธนมน วัฒนเรือนโกวิท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิคม เพชรผา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางละเอียด ศรีสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธา บรรตานึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุรัตน์ มุทุวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน