รายนามคณะกรรมการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

รายนามคณะกรรมการ

8,352 Views |
ดร.สิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล พรประภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการโดยตำแหน่ง
นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการโดยตำแหน่ง
นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการโดยตำแหน่ง
ดร.ธนภณ วัฒนกุล
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนภาคเอกชน
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนภาคเอกชน
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายยุทธนา พรหมณี
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน