โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

15 กรกฎาคม 2563 11:32