VDO GALLERY : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง วิธีการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนในยุคความปกติใหม่ โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนในยุคความปกติใหม่ โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนในยุคความปกติใหม่ โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
9 คำถาม - ตอบ COVID-19 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

9 คำถาม - ตอบ COVID-19 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

9 คำถาม - ตอบ COVID-19 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนบ้านปากพวก จนชาวบ้านในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้ถึงร้อยละ 90
ก้าวไปด้วยกัน | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านธารศิลา บ้านวังนาใน จังหวัดสตูล

ก้าวไปด้วยกัน | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านธารศิลา บ้านวังนาใน จังหวัดสตูล

ก้าวไปด้วยกัน | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านธารศิลา บ้านวังนาใน จังหวัดสตูล
ประชุมสัมมนาสร้างควมาเข้าใจ เรื่อง

ประชุมสัมมนาสร้างควมาเข้าใจ เรื่อง

ประชุมสัมมนาสร้างควมาเข้าใจ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสถาบันวิทยาลัยชุมชน