สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

RSS

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน rss_news.xml
ประกาศ-เรื่องแจ้ง rss_announce.xml
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง rss_procurement.xml
ข่าวรับสมัครงาน rss_recruitment.xml
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกียวข้อง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) rss_rule_10.xml
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_1.xml
กฎกระทรวง rss_rule_6.xml
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_8.xml
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_7.xml
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี rss_rule_11.xml
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ rss_rule_12.xml
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา rss_rule_13.xml
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_3.xml
คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_9.xml
แนวทางปฎิบัติ rss_rule_4.xml
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_5.xml
เอกสารเผยแพร่
ยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_ebook_13.xml
คู่มือ แนวปฏิบัติ rss_ebook_5.xml
เอกสารประกอบการประชุม rss_ebook_18.xml
แผนปฏิบัติราชการประจำปี rss_ebook_12.xml
รายงานผลการดำเนินงาน rss_ebook_17.xml
รายงานประจำปี rss_ebook_14.xml
รายงานการเงินประจำเดือน rss_ebook_10.xml
รายงานการเงินประจำปี rss_ebook_11.xml
รายงานต้นทุนผลผลิต rss_ebook_15.xml
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล rss_ebook_25.xml
เอกสารประชาสัมพันธ์ rss_ebook_1.xml
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ rss_ebook_2.xml
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ rss_ebook_20.xml
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน rss_ebook_8.xml
มติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_ebook_21.xml
เอกสารการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 10 มิถุนายน 2562 rss_ebook_22.xml
รายงานการศึกษา เรื่อง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย rss_ebook_23.xml
รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาฯ rss_ebook_24.xml
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนีย์บัตร
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร rss_course_1.xml