ถาม - ตอบ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ถาม - ตอบ

ชื่อ *
อีเมล *
เรื่อง *
ส่งสำเนาให้ฉันด้วย
ข้อความ *

Click here to refresh

พิมพ์รหัสที่มองเห็น

 

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

วิทยาลัยชุมชน คืออะไร

คำตอบ

วิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

คำถาม

ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนกี่แห่ง

คำตอบ

ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่
ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ และ น่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ยโสธร
ภาคกลาง 4 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร
ภาคใต้ 7 แห่ง ได้แก่ ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา สงขลา

คำถาม

อายุเท่าไหร่ถึงเรียนวิทยาลัยชุมชนได้

คำตอบ

วิทยาลัยชุมชนไม่กำหนดอายุในการเข้าเรียนแต่กำหนดคุณวุฒิ เช่น หลักสูตรอนุปริญญาผู้เรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำถาม

วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

คำตอบ

1. หลักสูตรอนุปริญญา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
นอกจากนี้ยังมีการบริการวิชาการ : หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ เน้นการอบรมทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน