“วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส'จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

279 Views |

“วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส'จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562”

19 สิงหาคม 2563 09:55
   นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชม สภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตร จำนวน 254 คน ตามหลักสูตร  7 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี  และการท่องเที่ยว
   ในโอกาสนี้ นายเอกรัฐ  หลีเส็น ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ความสำเร็จในวันนี้ เกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุปริญญาบัตรตามที่มุ่งหวังไว้ในวันนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเอง ครอบครัว แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนแห่งนี้อีกด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็พร้อมจะนำวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สำเร็จการศึกษา  ครอบครัวและชุมชนดีขึ้น ถือเป็นการสะท้อนผลลัพธ์แห่งคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เป็นอย่างดี
   ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมุ่งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  ดำรงตนอยู่ในความดี  รู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง ก็จะทำให้ชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างมั่นคงและเป็นสุข อย่างไรก็ตามท่านต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน