สวชช. สร้างวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ พอเพียง” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

72 Views |

สวชช. สร้างวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ พอเพียง”

26 มิถุนายน 2563 14:35
   เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายหลังการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยให้คณะผู้บริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกันกําหนดวัฒนธรรมองค์กร (สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน) พร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน และให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกคน ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้
 
ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ พอเพียง
ความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกคนยึดมั่นคือ
“ความซื่อสัตย์สุจริต” ทั้งกาย วาจา ใจ  โดยมีสัจจะ คือ การคิด การพูด การทำแต่ความจริง   มีความเป็นธรรม คือ มีใจเป็นกลาง  และไม่มีอคติ คือ ไม่มีความลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง
 
ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกคนยึดถือเป็นหลักคือ ทำงานด้วยความสำเร็จและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
ความพอเพียง
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกคน ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  ได้แก่
1. กระดาษจะพอใช้  หากร่วมใจกันประหยัด
2. สวชช. ร่วมใจช่วยกันประหยัดพลังงาน
    ปิดไฟ  เวลา 12.00-13.00 น.

3. ไม่ใช้ต้องปิด ช่วยชาติประหยัด
4. หาเพื่อนร่วมทางดีกว่าอ้างว้าง เวลาลิฟต์ค้างคนเดียว
5. ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น ช่วยประหยัดไฟได้ 1 - 5%”