​สวชช.จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้อำนวยการ วชช. ทำหน้าที่กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

65 Views |

​สวชช.จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้อำนวยการ วชช. ทำหน้าที่กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ

26 มิถุนายน 2563 14:30
   สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน(ผอ.วชช.) ทำหน้าที่กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมี นายคมสัน คูสินทรัพย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่อนสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างความเข้าใจและชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563  และเน้นย้ำให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม