วิทยาลัยชุมนปัตตานี สร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาก่อนเปิดเทอม 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

80 Views |

วิทยาลัยชุมนปัตตานี สร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาก่อนเปิดเทอม

23 มิถุนายน 2563 09:07
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ผู้สอนนักศึกษารหัส 62 และ63) ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาท หน้าที่ของครูผู้สอน และให้ครูผู้สอนร่วมกันจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี บรรยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended learning) ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี