วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

89 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

20 มกราคม 2563 10:24
   เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและด้วยนางสาวนูรี เดวาดาแล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอรือเสาะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาทักษะอาชีพโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน โดยมีนายธีระ  อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
   นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้ทางด้านการตลาด การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสหกรรม ปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างวินัยในการทำงาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ และมีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน คือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ อำเภอรือเสาะ สนับสนุน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ว่างงาน 
   นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน มีกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน การเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน การฝึกอาชีพชุมชน(การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป) การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นที่ วิสาหกิจชุมชน แฮนด์ อินแฮนด์ อำเภอรือเสาะ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน