นายกสภาสถาบันฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

107 Views |

นายกสภาสถาบันฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

16 มกราคม 2563 15:28
   วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง "วิถีอุทัยฯ กับความภูมิใจในผ้าทอ" โดย ป้าจำปี ธรรมศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน และทายาทผ้าทอ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเดินแบบ "ผ้าทออุทัยฯ ใส่แบบไหน ก็สวยงาม" ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเดินแบบกว่า 100 คน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน
   จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายวิถีชีวิตไทยชนบทดั้งเดิม เป็นเมืองพุทธภูมิที่น่าอยู่ น่าสัมผัส เป็นเมืองแห่งธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญาดั้งเดิมสืบทอดจากบรรพบุรุษที่สะท้อนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อทางวัฒนธรรม และอารยธรรมของชุมชนท้องถิ่นจนปรากฏเป็นผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีความแตกต่างจากผ้าทอพื้นเมืองของที่อื่นด้วยสีสันลวดลายพื้นเมืองที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไว้
   ในอดีตการทอผ้าเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนอุทัยธานีมาช้านาน เห็นได้จากการที่ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนอุทัยอย่างเหนียวแน่น สังเกตได้จากลายผ้าที่สามารถอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาอายุไม่ต่ำกว่า 100 ถึง 200 ปีของชุมชน ที่เปรียบเสมือนจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยชนอุทัยธานีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ และฝึกอบรมทักษะอาชีพแบบองค์รวม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี และกระบวนการทางการตลาด ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากชุมชนของตนเอง จนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ประกอบกับเห็นว่าประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบจากปัญหาการว่างงานสูง สาเหตุหลักมาจากการว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานแอบแฝง และการว่างงานจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่อำนวย ส่งผลให้อัตราการว่างงานของประชากรในจังหวัดอุทัยธานีในแต่ละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้น และลดลงตามปัจจัยในเรื่องฤดูกาล จนเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุนอุทัยธานีจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบโดยบูรณาการองค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานีขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชากรที่ว่างงานใน 8 อำเภอ มีรายได้เสริมหลังหมดฤดูกาลทำเกษตรกรรม