ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

30 ตุลาคม 2561 16:25

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
1.   ชื่อโครงการ เรื่อง รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
2.   หลักการและเหตุผล
   ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีมติให้สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตาม พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
   ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
3.   วัตถุประสงค์
      3.1  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
      3.2  เพื่อร่วมกันนิเทศติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 20 แห่ง และสำนักงานคุณธรรม 1 แห่ง
 
4.   กลุ่มเป้าหมาย 
      ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย
      4.1  บุคลากรสำนักงานสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 11 คน
      4.2  บุคลากรวิทยาลัยชุมชน จำนวน 40 คน
      4.3  วิทยากร จำนวน 3 คน
 
5.   การดำเนินกิจกรรม
      5.1  การบรรยาย
      5.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์
 
6.   วันเวลาและสถานที่
      ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
7.   ผู้รับผิดชอบการอบรม
      กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 
8.   งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น
      จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 35,688 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมและการนิเทศติดตามวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
 
การส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บริหาร 
  1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  2. การให้ข้อมูลอย่าง โปร่งใส ไม่มีปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล     
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1. การเสียสละมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนด้วยความเต็มใจ
  2. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ
นักศึกษา
  1. ไม่ทุจริตในการสอบ และไม่ลอกการบ้าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.