​วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดโครงการการใช้หนังสือภาพและแบบฝึกอ่านเพื่อเป็นสื่อการอ่านท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

9 Views |

​วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดโครงการการใช้หนังสือภาพและแบบฝึกอ่านเพื่อเป็นสื่อการอ่านท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

23 มิถุนายน 2565 10:14
   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางปานดี คงสมบัติ เเละนางสาวสุข์พิณ์ณา ไสยวงศ์ จัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของครูในการนำไปใช้กับเด็กในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็ก โครงการ การใช้หนังสือภาพและแบบฝึกอ่านเพื่อเป็นสื่อการอ่านท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
1) กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทย
2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
   การใช้ทักษะ EF ( Executive Functions) “การใช้หนังสือภาพและแบบฝึกอ่านเพื่อเป็นสื่อการอ่านท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย”เป็นนวัตกรรมการอ่านหนังสือฝึกอ่านตามระดับ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของครูในการนำไปใช้กับเด็กในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็ก