วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

9 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

22 มิถุนายน 2565 16:34
   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม จำนวน 24 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีนางสาวโนรฮีดายะห์ ยะโกะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยคณะทำงานและประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าเรียน จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
   จากการอบรมทางหลักดังกล่าว งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ได้เชิญ นางสาวซานีย๊ะ เสงโมง ผู้ประการอาหาร พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา รามแก้ว เจ้าหน้าที่คหกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม การทำความรู้จักอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติการทำขนมเปียกปูน ขนมนึ่ง (มันม่วง,กล้วยน้ำว้า,ฟักทอง) ปุยฝ้าย และทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน
   โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ