ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

1,534 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

13 มิถุนายน 2561 10:57
   นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ลงนามในประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างมีธรรมาภิบาล