ติดต่อผู้บริหาร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อผู้บริหาร

นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091 E-mail : namchai@iccs.ac.th
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091
E-mail : chanwit@iccs.ac.th
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091
E-mail : charoenchai@iccs.ac.th
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โทรศัพท์ : 0 2280 0091
E-mail : wanida@iccs.ac.th
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
E-mail : parada@iccs.ac.th
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
E-mail : viparda@iccs.ac.th
นายทศปริชัย เลาห์ทวี
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
E-mail : thosparichai@iccs.ac.th
นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ
E-mail : thuanthat@iccs.ac.th

วิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 053 614 376
E-mail : maehongson-iccs@mcc.ac.th
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
โทรศัพท์ : 053 614 376
E-mail : maehongson-iccs@mcc.ac.th
นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
โทรศัพท์ : 055 897 060 - 1
E-mail : tak-iccs@takcc.ac.th
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 044 615 128
E-mail : buriram-iccs@brcc.ac.th
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 042 612 596
E-mail : mukdahan-iccs@mukcc.ac.th
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 042 941 101
E-mail : nongbualamphu-iccs@nbcc.ac.th
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โทรศัพท์ : 037 425 487 - 9
E-mail : sakaeo-iccs@skcc.ac.th
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โทรศัพท์ : 056 539 204
E-mail : uthaithani-iccs@uthaicc.ac.th
นายปรารมณ์ นาคบำรุง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
โทรศัพท์ : 077 821 068
E-mail : ranong-iccs@rncc.ac.th
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2
E-mail : narathiwat-iccs@ncc.ac.th
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
โทรศัพท์ : 073 216 646
E-mail : yala-iccs@ycc.ac.th
ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โทรศัพท์ : 073 460 205
E-mail : pattani-iccs@pncc.ac.th
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โทรศัพท์ : 074 711 958
E-mail : satun-iccs@stcc.ac.th
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034 450 001 - 2
E-mail : samutsakhon-iccs@smkcc.ac.th
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โทรศัพท์ : 045 586 295
E-mail : yasothon-iccs@yasocc.ac.th
นายจำรัส ขนาดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
โทรศัพท์ : 074 711 958
E-mail : phangnga-iccs@pngcc.ac.th
นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
โทรศัพท์ : 039 532 315 - 6
E-mail : trat-iccs@tratcc.ac.th
นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
โทรศัพท์ : 054 532 191
E-mail : phrae-iccs@phrcc.ac.th
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โทรศัพท์ : 074 376 667 E-mail : songkhla-iccs@sk-cc.ac.th
นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
โทรศัพท์ : 054 710 329 E-mail : nan-iccs@nancc.ac.th