สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1,178 Views |
นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 
นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายปกรณ์ จีนาคำ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายภานุเดช ไชยสกุล
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายจรูญ คำนวนตา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายจิระ พานิชยายนต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ วิริยะภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรอน ใจกันทา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.