สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
1,166 Views |
นายขนบ พูลผล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
พ.ต.อ.สุเมธ สังขนันท์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเทิดศักดิ์ คงโต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายวิโรจน์ ร่มเย็น
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสุวัฒน์ หาญสุราษฎร์
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายสว่าง แก้วเจริญ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทนุ ทิมโพธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิติกานต์ สายศิวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพัลลภ อิศโร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสัก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรีชา หนูน้อย
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.