สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,145 Views |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 
นายเธียรชัย อุ่นจิตต์วรรธนะ
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายธงชัย เนื่องจำนงค์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายทองคำ แจ่มใส
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นางศิริกัญญา นามพิชญ์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายรัชพล ตระหนักยศ
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายศุภวัฒน์ ปัญญาชัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูปริยัติภัทรคุณ นวลสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสนธยา ไกรรณภูมิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.