สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1,156 Views |
นายไชยยง อาจวิชัย
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรพร ชัยชาญ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายสุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายพิทักษ์ พรหมเสนา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายชุบ สายเชื้อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิเชฐ แสงนิศากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุนทร ปาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางอัญญา ทวีโคตร
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.