สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,037 Views |
นายพิศาล เชยคำแหง
ประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอนุโรจน์ บุญผาจักร์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายทิชากร นิลกษาปน์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสุพล ทัศดร
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายนพพร โฆสิระโยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายไพรัช นุชิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรัตนกุล โพธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส วทานิโยบล
กรรมการและเลขานุการ
 
นายวีระ จันทร์ปัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ เชษฐสุมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพบูลย์ พันธนิติ
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.