สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1,304 Views |
นายศุภชัย ยุวถาวร
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 
นายเสรี ชิโนดม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิเชียร สุคนธประทีป
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรชาติ คหินทพงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นางสาวนนัญญ์อร นราเศรษฐวัฒน์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพงศ์
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
ดาบตำรวจฐากฤชภ์ ทองเกิด
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายประดิษฐ์ พึ่งพิบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงษ์ศักดิ์ ธำรงรัตนศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรชัย รัตนโชติชัยฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพิทักษ์ เกิดคง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุทัย ญานะพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.