สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
1,193 Views |
นายสุวรรณ รณหงษา
ประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 
นายวิสิฐศักดิ์ ชัยกิตติภรณ์
รองประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
รศ.ร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
กรรมการผู้แทนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายญวน ปานาง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นายประยูร ชมภูหอม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสราวุธ สงวนเผ่า
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายเฉลิมชัย พัฒนาภรณ์
กรรมการผแทนู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ด.ต.กนกศิลป์ เรือนนันชัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายการุณย์ วัฒโนภาส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถาวร วัฒนะโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสมบุญ ทิพรังศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สมพร ไชยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสามารถ สายเพ็ชร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เจิมขุนทด
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.