สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
1,379 Views |
นายไพศาล นุ่มนาค
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 
นายประทีป นากกลัด
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 
นายวิเชียร จุลพันธ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายธวัชชัย รัตนพุก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรเทิง ศรีนาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรลือ เหลืองทองคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพนม ปทุมสูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธนต์ เทียนเฮง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายณรงค์ สมบัติใหม่
ผู้อำนวยการวิทยาัลยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.