โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

10,653 Views |

โครงสร้างโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กลุ่มมาตรฐานและคุณภาพ

นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิริกร คันธบรรจง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศศิวิมล ราชานนท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอรุณี ไชยวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารียา มาลาวงษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

นายพิทยา ทิพวัจนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มงานวิจัย ส่งเสริมการบริการด้านวิชาการ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุธิมา เทียนงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมนัสวี ธนะปัด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอารีรักษ์ โสภา
นักวิชาการศึกษา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำข้อเสนอด้านมาตราฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกำกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
  • พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของสถาบันสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของถิ่นและชุมชน
  • พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงอายุ
  • ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะในการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการการสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ วิจัย และการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย