กองแผนงานและงบประมาณ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองแผนงานและงบประมาณ

6,484 Views |

โครงสร้างกองแผนงานและงบประมาณ

นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวครองสิน มิตะทัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเกศินี เทศสถาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัคราช คำทองสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านติดตาม

กลุ่มงบประมาณ

นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภัสกฤช สุขเสน
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มประเมินผล

นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์เป้าหมายการจัดการศึกษาและเป้าหมายการให้บริการของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล นโยบายของสภาสถาบัน และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และกรั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบัน
  • ประสาน และส่งเสริมให้วิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามพันธกิจของสถาบันทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกส่วนราชการภายในสถาบัน
  • จัดทำระบบ หลักเกณฑ์ และจัดทำคำของประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรร และการบริหารงบประมาณของสถาบัน
  • พัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายงานประจำปีของสถาบัน
  • พัฒนาระบบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน
  • เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถาบันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของสถาบัน ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสถาบัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย