กองคลังและบริหารสินทรัพย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

5,876 Views |

โครงสร้างกองคลังและบริหารสินทรัพย์

นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์
นางวิลาสินี ปิยางสุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ
นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์
นักวิชาการพัสดุ
นาวสาวภัทรภร เปรมจิต
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวธนาภรณ์ ธนะโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธัญนันท์ คำเต็ม
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการเงิน
นายยศนันท์ พรมมาลี
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการเงิน
นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านพัสดุ
นายจุลดิศ อินทรีเขียว
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพัสดุ
นางสาวปนัดดา อินทพงช์
ปฎิบัติงานด้านบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการและของสถาบัน
  • สนับสนุน ส่งเสริม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณและเงินรายได้บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการและของสถาบัน
  • วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถาบัน
  • กำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถาบัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย