กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

10,325 Views |

โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายเจริญชัย วงษ์จินดา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
บุคลากรชำนาญการ
นายนำพล ปัญญาทิพย์
บุคลากรปฏิบัติการ
นางสาวทับทิม แตงเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจาตุรพัฒน์ มากรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาบุคลากรและอัตรากำลัง

นายเจริญชัย วงษ์จินดา
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
บุคลากรชำนาญ
นางสาวอุษณีย์ ปานน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธ์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง การประเมินสมรรถนะบุคลากร ขอกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน ของบุคลากรสถาบัน
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพ้นทดลองปฏิบัติราชการ การรักษาราชการ การโอน การย้าย การขอช่วยปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น การออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสถาบัน
  • ดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
  • ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรของสถาบัน
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน หลักสูตรฝึกอบรม และดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถาบันทุกประเภทด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับสายงานและระดับตำแหน่ง
  • บริหารจัดการ และดำเนินการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
  • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำบัตรประจำตัว การรับรองเงินเดือน สวัสดิการเกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของสถาบัน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้ง 

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการสรรหา

2. ด้านการพัฒนา

3. ด้านการรักษาไว้

4. ด้านสวัสดิการ

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การกำหนดระดับตำแหน่และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านเฉพาะทาง