กองอำนวยการ
กองอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
 • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาวิชาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
 • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองอำนวยการ

นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
 
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธิรดา ศรีชวัญใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ​การ
นางสาวทิพาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
HaSaNa
นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาวะดี ศรีพลอย
นักวิชาการศึกษา(ประชาสัมพันธ์)
 
นายสายฝน แสนมั่น
พนักงานธุรการ
นายกฤตวิทย์ จันทร
พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน
 
Ldawaly
นายชาตรี ธรรมฐิติ
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงพล กานต์กัมปนาท
พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ(กลุ่มกฎหมาย)

 • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย และระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดในทางเพ่ง งานคดีเพ่ง งานคดีอาญา งานคดีปกครอง และการดำเนินการทางวินัยและงานกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนวจหน้าที่ของสถาบัน
 • ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการเกี่ยวนิติกรรมสัญญาและงานเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่ง
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีเพ่ง และคดีอาญา
 • ดำเนินการทางวินัย การอุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

โครงสร้างกองอำนวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

-
-
 
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกรียงไกร บุญแก้วฟ้า
นักวิชาการศึกษา
นายสิทธิพร พินิจสิน
นิติกรปฏิบัติการ
 
นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
นายสดายุ ทองพรม
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.