กองอำนวยการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองอำนวยการ

17,672 Views |

โครงสร้างกองอำนวยการ

นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกลาง

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอโนชา เอราวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
นายกฤตวิทย์ จันทร
พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน
นายพะเยาว์ วังพลับ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทบ ปานรสทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายเชาวลิต วงษ์มั่น
พนังงานขับรถยนต์

กลุ่มกิจการสภาสถาบัน

นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธิรดา ศรีชวัญใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ​การ
-
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มกฎหมาย

นายสุชิน นาคเงิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
นิติกรปฏิบัติการ
นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร
นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินและบัญชี

นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวเครือฟ้า คำหงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายศรราม กันทะหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิรนันท์ วิเศษดอนหวาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววันทนา โสมณวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธัญนันท์ คำเต็ม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นายยศนันท์ พรมมาลี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นางสาวปนัดดา อินทพงษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน

กลุ่มพัสดุ

นางสาวภัทรภร เปรมจิตร
นักวิชาพัสดุ
นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์
นักวิชาพัสดุ
นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
นายจุลดิศ อินทรีเขียว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

กลุ่มบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้

นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางเบญริกา ยะสาวงษ์
นักวิชาการศึกษา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาวิชาการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย
  • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
  • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
  • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย