สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบห้องประชุม VDO Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณร้านป้าตาถึงสะพานสูงคลองวัด (ด้านหลังวัดบางกอบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลบางกอบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านแม่หลุย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร (กม.ที่ 16+095-19+095) เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่หวด บ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาชาเสลภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบพื้นผิวสัมผัสสูง ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับกระดูกสึกมากหรือพรุนมาก (Fix Bearing Total Knee) จำนวน 38 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.